Saturday, Mar. 9, 2019

Emre Kongar – İlericilik Gericilik Atatürkçülük

Written By:

|

10 Aralık 2011

|

Posted In:

Emre Kongar – İlericilik Gericilik Atatürkçülük

Türkiye’de son günlerdeki kavram karmaşası bilerek yaratılıyor.

Demokratik ve laik rejimi değiştirmek isteyenler önce iktidara geliyor.

Sonra bunlar dış merkezleri etkiliyor.

Rejimin temellerini sarsıcı demeçler böylece dıştan da gelmeye başlıyor.

Bir süre sonra ö rgütlenme ve finansman tamamlanıyor:

Dıştan parasal destek alan ve zaten bu yola baş koydukları için başkaca desteğe gereksinme duymayan iç çevreler ile içerden beslene n ve siyasal niyetleri açısından zaten beslenmeye gerek duymayan dış çevreler birlikte bir koro halinde rejimin temellerini laik ve demokratik düzenden dinci düzene kaydıracak ve Türkiye’yi zayıflatacak kavram karmaşasını yaratıyorlar.

***

Son zamanlarda ilericilik ve gericilik kavramlarını tersine çevirmek ve Atatürkçülüğü (siz buna isterseniz Kemalizm de diyebilirsiniz) bu tersine çevrilmiş kavramlarla yargılamak pek moda oldu.

İlericilik nedir?

Gerici kimdir?

Atatürkçülük nedir?

***

İlericilik, Gericilik birkaç farklı ölçüte göre tanımlanabilir:

1) İnsanoğlunun tarihsel gelişim sürecine göre.

2) Üretim ilişkilerine göre.

3) Tüketim ve paylaşım ilişkilerine göre.

4) Siyasal rejimlere göre.

***

1) İnsanlık toplayıcılıktan avcılığa, avcılıktan tarıma, tarımdan endüstriye, endüstriden bilişime doğru yol almaktadır.

Bu çizgiye uygun bir değişmeyi amaçlayan ilerici, onu durdurmaya veya tersine çevirmeye çalışan gericidir.

2) Üretim ilişkileri , ilkel, köleci, feodal, kapitalist, sosyalist olabilir.

Her bir üretim ilişkisini ileri götürmek isteyen ilerici, durdurmak veya geri döndürmek isteyen gericidir.

3) Tüketim ve paylaşım ilişkileri gelir ve servet dağılımını adil olmayan bir biçimde merkezileştiren, sosyal adaleti bozan veya bunun tersine, fırsat eşitliğini sağlayan, sosyal adalete uygun olan bir yapıda olabilir.

Gelir ve servet adaletinin bozulmasından yana olanlara gerici, fırsat eşitliğinden, sosyal adaletten yana olanlara ilerici denir.

4) Siyasal rejimler temel hak ve özgürlükleri güvenceye alan laik ve demokratik ilkelere dayalı veya çeşitli gerekçelerle temel hak ve özgürlükleri askıya alan antidemokratik uygulamalara dayalı olabilir.

Demokratik ve laik rejimlerden yana olanlar ilerici, antidemokratik rejimlerden yana olanlar gericidir.

***

Atatürkçülük (veya Kemalizm ) felsefi, tarihsel ve siyasal olarak üç ayrı ölçüte göre tanımlanabilir.

1) Felsefi olarak Atatürkçülük, tek kelimeyle akılcılıktır .

Akılcılık , tanım gereği Aydınlanmayı, bilimselliği ve çağdaşlığı da içerir.

2) Tarihsel olarak Atatürkçülük, Bağımsızlık Savaşını ve Atatürk Devrimlerini, Sevr’den Lozan’a, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçişi, din-tarım toplumundan endüstri toplumuna ve ulus devlete dönüşümü içerir.

3) Siyasal olarak Atatürkçülük, emperyalizm karşıtlığını, ulusal bağımsızlığı, laik ve demokratik düzeni ve çağdaş dünyanın bir parçası olmayı içerir.

***

Bu yazı çerçevesinde açıklanmaya çalışılan ilkeler, ölçütler ve tanımlar bağlamında, ilericiliğin hangi ölçütünü kullanırsanız kullanın, Atatürkçülüğün tanımını hangi biçimde yaparsanız yapın, Atatürkçü olan ilerici, Atatürk’e karşı çıkan gericidir.

Share This Article

Related News

Atatürk’ün Millet Sevgisi ile İlgili Sözleri
ATATÜRK'ÜN SÖZLERİ
Mustafa Kemal Atatürk’ün Kullandığı İmzanın Az Bilinen Hikayesi

About Author

admin

Mustafa Kemal Atatürk'e gönülden ve akıldan bağlı bir grup genciz. Amaçlarımız arasında yüce Atatürk'ün gerçek varlığının ortaya çıkması ve Atatürk'ün Türk Milleti tarafından daha iyi tanınmasını sağlamaktır. Yolumuz Kemal Atatürk'ün yolu,ışığımız rehberimiz varlık sebebimiz O'dur.

Comments are closed.

Leave A Reply