Saturday, Mar. 9, 2019

Atatürk’ün kitle iletişim araçlarına verdiği önem

Written By:

|

03 Mayıs 2015

|

Posted In:

Atatürk’ün kitle iletişim araçlarına verdiği önem

Kısaca kitle iletişim araçlarının önemi:

İnsan yaşamının vazgeçilmez unsurlarından biri de hiç kuşku yok ki kitle iletişim araçlarıdır. Haberleşmeye ve toplumsal gelişime büyük etki ve katkı sağlayan kitle iletişim araçları, günümüzde oldukça büyük bir öneme sahip olup, her geçen gün daha bir önem kazanmakta, büyük bir güç haline gelmektedir. Bu gücün doğru bir şekilde kullanılması ve istismar edilmemesi elbette ki tüm insanlığın yararına olacaktır.

Gazete, dergi, telsiz, telefon, radyo, televizyon ve internet gibi günümüz dünyasının vazgeçilmez kitle iletişim araçları, toplumları her açıdan birbirine yaklaştırmakta, özellikle kültürel anlamda büyük etkileşime neden olmaktadır. Günümüzde sıkça kullanılan “Medyanın gücü” tabiri, kitle iletişim araçlarının insanlar üzerindeki etkisini anlatması bakımından önemli bir söylemdir.

Haber alma özgürlüğünün en geniş biçimde kullanıldığı bu çağda insanlar daha bilinçli hale gelmiş, okuma, dinleme ve izleme yöntemleriyle hemen hemen her konuda az-çok bilgi sahibi olmuş, hak ve özgürlüklerin kullanılması konusunda daha duyarlı bir hale gelmişlerdir.

Atatürk’ün kitle iletişim araçlarına verdiği önem:

Atatürk, Kurtuluş Savaşı döneminde kitle iletişim araçlarının gücünden en iyi biçimde istifade etmiş, yurdun kurtarılması adına yapılması gerekenleri basına vermiş olduğu demeçler, yazdığı mektuplar ve çekmiş olduğu telgraflar ile halka duyurmayı başarmıştır. Özellikle kongrelerde alınan kararların, dönemin kitle iletişim araçları ile halka duyurulması sayesinde, milli mücadelenin toplu ve düzenli bir biçimde yapılması sağlanmıştır. Milli Mücadele yanlısı gazete ve mecmuaların çıkarılması, daha hızlı ve güvenilir bir iletişim için Anadolu Ajansı’nın kurulması, dönemin kitle iletişim araçlarının önemini ve gücünü açıkça ortaya koymaktadır.

Atatürk, Anadolu Ajansı’nın kurulmasından sonra teknolojik gelişmeleri yakından takip etmiş, 1925 yılında çıkarılan “Telsiz Tesisi Hakkında Kanun” dan iki yıl sonra, ülke genelinde bir telsiz şebekesi kurulmuştur. Atatürk, yapmış olduğu devrimleri benimsetme yolunda zorlama ve baskı yapma yerine ikna ve kamuoyu oluşturma yöntemlerine başvurmuştur. Bu nedenle kitle iletişim araçları Türkiye’nin çağdaşlaşma sürecine önemli katkılarda bulunmuştur. 1927 yılında yayına başlayan radyoyu devletleştirme yoluna gidilmiş, hükümetin sözcüsü konumunda olan gazeteler yayın hayatına başlamış, Atatürk ilke ve inkılaplarının yurt içinde ve yurt dışında tanıtımını yapan dergiler, kitaplar ve broşürler çıkartılarak bunların halka ulaştırılması sağlanmıştır.

Atatürk’ün Milli Mücadele yıllarından başlayarak basın-yayınla ilgili yapmış olduğu çalışmalar:

İrade-i Milliye gazetesinin çıkarılması (14 Eylül 1919)
Hakimiyet-i Milliye gazetesinin çıkarılması (10 Ocak 1920)
Anadolu Ajansı’nın kurulması (6 Nisan 1920)
Ceride-i Resmiye gazetesinin çıkarılması (7 Ekim 1920)
Telgraf ve Telefon Kanunu (04.02.1924)
Telsiz telgraf vericilerinin hizmete girmesi (1927)
İlk resmi radyo yayını (6 Mayıs 1927)
Ankara Radyosu’nun yayın hayatına başlaması (1928)

Share This Article

Related News

Atatürk Uzaya Çıkılacağını Önceden Bilmişti
Pakistan’lı Din Alimi Muhammed İkbal’in Atatürk Sevgisi
Atatürk’ün İnsan Sevgisi

About Author

admin

Mustafa Kemal Atatürk'e gönülden ve akıldan bağlı bir grup genciz. Amaçlarımız arasında yüce Atatürk'ün gerçek varlığının ortaya çıkması ve Atatürk'ün Türk Milleti tarafından daha iyi tanınmasını sağlamaktır. Yolumuz Kemal Atatürk'ün yolu,ışığımız rehberimiz varlık sebebimiz O'dur.

Leave A Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.