Saturday, Mar. 9, 2019

Atatürk’ün Doğum Günü : 19 Mayıs – Enver Behnan Şapolyo

Written By:

|

07 Temmuz 2013

|

Posted In:

Atatürk’ün Doğum Günü : 19 Mayıs – Enver Behnan Şapolyo

Atatürk’ün sevdiği günlerden biri 19 Mayıs’dır. O, bu günü bir uğur, Türk milletinin kurtuluş gününün başlangıcı olarak almıştır. Esasen O’nun ha­yatında 9 rakamı pek çok­tur. Hayatının en önemli günleri 9 rakamına rastlamıştır. 19 Mayıs 1919 da Samsun’a ayak bastığı gün yaşı da 39 dur. Kendisine 9. uncu Kolordu Kıtası müfettişliği verilmiş idi. 29 Ekim de yeni kurulan devletin Reisicumhur olmuştu. Hayata gözlerini yumduğu zaman saat 9 u beş geçiyordu.

1932 Temmuz ayında A­tatürk, ilk Tarih Kongresi üyelerine Marmara köş­künde bir ziyafet vermişti. Hocam Hakkı Tarık, A­tatürk’e:

– Paşam, Enver Beh­nan üyelere sizin Ankara’ya gelişinizi anlattı. dedi. Atatürk benimle alakadar oldu. Bazı şeyler sordu, ben de bazı olayları kendi­sine sormak cesaretini buldum, lutffettiler; Bir aralık yanımıza tıknazca bir zat geldi. Halkevi baş­kanlarından imiş… Paşa­ya

– Paşam hangi günde, hangi ayda doğdunuz? Bunu lütfeder misiniz? de­di Bu soru üzerine Ata­türk’ün rengi değişti, si­nirlendi. Fakat bu saf adama birşey söylemek istemedi. Doğum gününün kutlanmasmı istemiyordu. Çünki Padişahların doğum günü (Veleti Hazreti Pa­dişah ) adı ile donanma yapılır; şehirlerde, geceleri de eğlenceler tertip edilirdi. O, Mustafa Kemal ki, padişahlığı kaldırmış, şimdi onlar gibi doğum günü bayramı mı? Yaptıracaktı. Bu imkansızdı. Buna pek çok kızdı, fakat bir şey k söylemedi. Ani olarak O mavi gözlerini bana dikti.Hırslı görünüyordu. Ben, bir suç işlemiş gibi, içim­den sarsıldım ve toparlan­dım, Atatürk, sert ve ani olarak:

– Ben ne zaman doğ­dum?

diye sordu. Ben Ata’nın kardeşi değildim, sınıf ar­kadaşı veya yaşıtı da de­ğildim. Bu soruşta bir ma­na aradım. O anda zamanda aklıma Nutkun birinci sayfasındaki «19 Mayıs 1919 da Samsun’a çık­dım.» cümlesi belirdi. Bir hazır ol vaziyeti alarak:

– 19 Mayıs 1919 da doğdunuz Paşa Hazretleri! dedim. Bu cevap Ata’nın gerilen yüz hatlarının yu­muşamasına yetti. O zata dönerek:

– İşte ben O gün doğdum diyerek 19 Mayıs’ın kutlanmasını işaret etmiş oldular.

Hiçbir yerede yayımlanmamış bir vesikaya ÖNASYA’da canlandıralım :

Tarih: 10 Kasım 1936 :

 

Riyaseti Cumhur Umumi Katipliğine :

İngiltere Maslahatgüzarı Mr. Morgan Vekaletimize müracaat ederek Reisicumhur’un yemi velâdeti (doğum günü) münasebeti ile İngiltere Kralı VIII. Edward tarafından hususi ve samimi bir teb­rik telgrafı çekileceğini söylemiş ve Atatürk’ün doğum tarihinin bildiril­mesini rica etmiştir.

Keyfiyeti arz eder ve İngiltere Büyük Elçiliğin­ce talep edilen malumatın tensip buyrulduğu takdir­de iş’ arına müsaadelerinizi rica eylerim.

 

Hariciye Vekili namına. imza

 

İngiltere Kralı VIII. Ed­ward’ın bu samimi arzusu Atatürk’e bildirildi. O bü­yük adam, dört yıl önce bana söylediği «Işte ben o, gün doğdum.» dediği 19 Mayıs tarihini bildirmiş­tir.

Riyaset Umumi Katip­liğinden Ingiltere’ye 12 Kasım 1936tarihinde şu cevap verildi.

19 Mayıs 1881

 

İşte, Atatürk, doğum ta­rihini 19 Mayıs olarak bu şekilde bildirmiştir. 19 Mayıs’da «Gençlik Bay­ramı» kabul ederek, doğu­munun bu bayramda kut­lanmasını; anılmasım ar­zu ettikleri anlaşılmakta­dır.

Atatürk’ün doğum tari­hini annesi Zübeyde Ha­mmdan sorup tesbit etti­ğim tarih ise: 23 Aralık 1880 ‘dir. Rumi doğum tarihi de 1296’ dır.

İşte bu yıl 48. cı yılını kutladığımız 19 Mayıs bay­ramı dolayısıyle Atatürk’e ait bir anıyı anmış olduk.

 

Enver Behnan Şapolyo, Atatürk’ün Doğum Günü : 19 Mayıs,Önasya Mecmuası, Yıl. 2, Sayı.21, Mayıs 1967, Şafak Matbaası, Ankara 1967, s. 4-5.

Share This Article

Related News

Mustafa Kemal Atatürk’ün Nüfusa Kayıtlı Olduğu Şehir Neresidir?
Pakistan’lı Din Alimi Muhammed İkbal’in Atatürk Sevgisi
Atatürk Amerika’daki Bir Üniversitede Ders Oldu

About Author

admin

Mustafa Kemal Atatürk'e gönülden ve akıldan bağlı bir grup genciz. Amaçlarımız arasında yüce Atatürk'ün gerçek varlığının ortaya çıkması ve Atatürk'ün Türk Milleti tarafından daha iyi tanınmasını sağlamaktır. Yolumuz Kemal Atatürk'ün yolu,ışığımız rehberimiz varlık sebebimiz O'dur.

Leave A Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.