Saturday, Mar. 9, 2019

Amerikalı Kadın Gazeteci Gladis Baker'e Verdiği Mülâkat

Written By:

|

10 Aralık 2011

|

Posted In:

Amerikalı Kadın Gazeteci Gladis Baker'e Verdiği Mülâkat

Ankara, 20 (A.A.) – 1935

– Harp çıktığı takdirde Amerika, bitaraflık siyasetini muhafaza edebilir mi!

”- İmkânı yok, Eğer harp çıkarsa, Amerika’nın milletler camiasında işgal ettiği yüksek mevki her halde müteessir olacaktır. Coğrafi vaziyetleri ne olursa olsun milletler birbirine bir çok rabıtalarla bağlıdırlar.

Bundan başka, Amerika büyük ve kuvvetli, ve dünyanın her yerinde alâkası olan bir devlet olduğundan kendisinin siyaset ve iktisadiyat cihetinden ikinci derecede bir mevkie düşmesine aslâ müsaade edemez.”

– Milletler Cemiyeti’nin, sulhun muhafazası için müessir bir vasıta olduğunu zannediyor musunuz?

”- Milletler Cemiyeti, henüz kat’î ve müessir bir vasıta olduğunu ispat etmemiştir. Diğer taraftan Milletler Cemiyeti bugün, bütün milletlerin, müşterek gayenin tahakkuku için çalışabilecekleri yegâne teşkilâttır.

Şuna da kaaniim ki, eğer devamlı sulh isteniyorsa kütlelerin vaiyetlerini iyileştirecek beynelmilel tedbirler alınmalıdır. İnsanlığın heyet-i umumiyesinin refahı açık ve tazyikın yerine geçmelidir.

Dünya vatandaşları, haset, açgözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde terbiye edilmelidir.”

– Türkiye’de Bolşevikliğin yayılmasından korkuyor musunuz?

”- Türkiye’de Bolşeviklik olmayacaktır. Çünkü Türk hükûmetinin ilk gayesi, halka hürriyet ve saadet vermek, askerlerimize olduğu kadar, sivil halkımıza da iyi bakmaktır.”

– Niye diktatör diye çağrılmaktan hoşlanmıyorsunuz?

”- Ben diktatör değilim. Benim kuvvetim olduğunu söylüyorlar. Evet bu doğrudur. Benim arzu edip de yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Çünkü ben zoraki ve insafsızca hareket etmek bilmem. Bence diktatör, diğerlerini iradesine râmedendir. Ben kalbleri kırarak değil, kalbleri kazanarak hükmetmek isterim.”

– Mes’ut musunuz?

”- Evet, çünkü muvaffak oldum.”

(Cumhuriyet’ten: 21 Haziran 1935)

Share This Article

Related News

Atatürk’ün Millet Sevgisi ile İlgili Sözleri
ATATÜRK'ÜN SÖZLERİ
Mustafa Kemal Atatürk’ün Kullandığı İmzanın Az Bilinen Hikayesi

About Author

admin

Mustafa Kemal Atatürk'e gönülden ve akıldan bağlı bir grup genciz. Amaçlarımız arasında yüce Atatürk'ün gerçek varlığının ortaya çıkması ve Atatürk'ün Türk Milleti tarafından daha iyi tanınmasını sağlamaktır. Yolumuz Kemal Atatürk'ün yolu,ışığımız rehberimiz varlık sebebimiz O'dur.

Comments are closed.

Leave A Reply